Waarom we echt moeten minderen: De schokkende cijfers over klimaatverandering

Urgentie om het milieu te redden
Brandstofverbruik en stikstofuitstoot
Dit zegt de VN over de problemen van de aarde
Luchtvervuiling
Fijnstof
Veeteelt
Fossiele brandstoffen: de prognose is pessimistisch
Vervuiling van de zee
Waarom diersoorten uitsterven
De bossen staan in brand
Ontbossing
Verwoestijning
Bosbewoners
Gevolgen voor de landbouw
Graanproduktie
Voedselverlies
De biodiversiteit wordt bedreigd
Natuurlijke leefgebieden
Het einde van de moerassen
Drinkwater
Smeltende gletsjers
Leven in de oceaan
Gevolgen van het smelten van het noordpoolgebied
Visserij
Koraalriffen
Verdunning van de visstand
Verzuring van de oceaan
Migratie
Natuurrampen
Schadelijk toerisme
Het klimaatakkoord van Parijs
We kunnen het nog halen, als we ons haasten
Urgentie om het milieu te redden

Het gaat slecht met de natuur. In minder dan 50 jaar is de bevolking gegroeid van 3,7 tot 7,6 miljard. We gebruiken te veel grondstoffen, zowel voor landbouw als voor industrie, en we stoten te veel schadelijke gassen uit.

Brandstofverbruik en stikstofuitstoot

Het weghalen van grondstoffen, het gebruik van fossiele energie en het uitstoten van gassen zoals stikstofgas, heeft schadelijke effecten op onze directe omgeving, het klimaat in de wereld en het leven van de volgende generaties op aarde.

Dit zegt de VN over de problemen van de aarde

Dit fotoverhaal inventariseert de door de VN verzamelde gegevens over de gevolgen van de opwarming van de aarde.

Luchtvervuiling

Wereldwijd is luchtvervuiling, volgens de VN, de voornaamste ecologische factor die bijdraagt aan sterfte: tussen 6 en 7 miljoen voortijdige sterfgevallen worden erdoor veroorzaakt.

Fijnstof

De bevolking van steden, vooral in landen met een snelle stedelijke groei, wordt het meest blootgesteld aan luchtvervuiling, in het bijzonder aan fijnstof.

Veeteelt

Ongeveer 80% van de totale landbouwgrond wordt gebruikt voor veeteelt. Verwacht wordt dat de vraag naar vlees tegen 2050 met 76% zal toenemen. Veel bossen worden gekapt om er sojabonen te verbouwen voor begrazing.

Fossiele brandstoffen: de prognose is pessimistisch

De verbranding van fossiele brandstoffen is de belangrijkste factor voor de uitstoot van CO₂ in de atmosfeer. In 2017 lagen slechts 57 landen op schema om hun uitstoot in voldoende mate te hebben verminderd tegen 2030.

Vervuiling van de zee

Elk jaar wordt ongeveer 300 tot 400 miljoen ton zware metalen, oplosmiddelen, giftig slib en andere stoffen uit industriële installaties in zee geloosd.

Waarom diersoorten uitsterven

Vooral het niet op duurzame wijze gebruiken van land en zee, de directe exploitatie van organismen, de klimaatverandering, de vervuiling en de indringing van vreemde soorten zijn factoren die de biodiversiteit bedreigen.

De bossen staan in brand

De branden die Griekenland, Californië, Australië en het Amazonegebied vaak teisteren in de zomer, maken deel uit van een veel grotere crisis. Wereldwijd werd al meer dan 100 miljoen hectare bos opgeofferd.

Ontbossing

Ontbossing veroorzaakt de uitstoot van 25% van de broeikasgassen. Bovendien leidt de aanhoudende uitputting van droge gebieden door landbouw, mijnbouw en overbegrazing tot een verwoestijning van 3,6 miljard hectare.

Verwoestijning

Zo'n 500 miljoen mensen leven in gebieden die in woestijnen zijn veranderd. Ze zijn kwetsbaar voor droogte, hittegolven, zandstormen en brandgevaar.

Bosbewoners

Zo'n 1,6 miljard mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van bossen, waaronder 70 miljoen inheemse bewoners van de grote wouden.

Gevolgen voor de landbouw

Maar liefst 52% van de voor landbouw gebruikte grond is matig of ernstig aangetast door bodemdegradatie.

Graanproduktie

Tussen 1880 en 2012 is de gemiddelde wereldtemperatuur met 0,85 °C gestegen. Voor elke graad meer neemt de graanproductie met ongeveer 5% af. Er werd gedurende deze periode ongeveer 40 ton minder maïs, tarwe en andere belangrijke gewassen geproduceerd.

Voedselverlies

In de wereld gaat volgens de VN een derde van het geproduceerde voedsel verloren door verschillende oorzaken. De verspilling heeft een sterke invloed op de voedselzekerheid.

De biodiversiteit wordt bedreigd

Ongeveer een miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd, dat is ongeveer 25% van alle dieren en planten wereldwijd.

Natuurlijke leefgebieden

De meest doeltreffende manier om soorten te beschermen is door er voor te zorgen dat ze in hun natuurlijk leefgebied kunnen blijven. Inheemse volkeren spelen een sleutelrol bij de bescherming van de biodiversiteit.

Het einde van de moerassen

Meer dan 85% van de moeraslanden die er in 1700 waren, bestaan niet meer.

Drinkwater

De schaarste van drinkwater is een andere consequentie van vervuiling en klimaatverandering. Wereldwijd leven ongeveer 2,3 miljard mensen zonder toegang tot adequate sanitaire voorzieningen en sterven 1,4 miljard mensen aan te voorkomen ziekten zoals diarree.

Smeltende gletsjers

De opwarming van de aarde heeft ook bijgedragen tot een stijging van de zeespiegel tussen 1901 en 2010, veroorzaakt door smeltende gletsjers en sneeuwval.

Leven in de oceaan

Door de veranderingen in de oceanen worden minstens 267 zeedieren getroffen: 86% van de schildpadden, 44% van de vogels en 43% van de zoogdieren. En via de voedselketens ondervinden ook wij de gevolgen.

Gevolgen van het smelten van het noordpoolgebied

Sinds 1979 is het noordpoolgebied elke tien jaar ongeveer 1,07 miljoen vierkante kilometer kleiner geworden. Als gevolg daarvan kunnen veel dieren zich niet snel aanpassen aan het nieuwe scenario, en is hun bestaan afhankelijk van hun vermogen om naar elders te migreren.

Visserij

De visserij heeft een steeds negatiever effect op de mariene ecosystemen. Ongeveer 33% van alle vissoorten wordt overbevist en 60% van deze populatie is zodanig overbevist dat het niet meer houdbaar is.

Koraalriffen

De VN schat dat 66% van de mariene ecosystemen ernstig beschadigd is. De helft van alle koraalriffen is sinds 1870 verdwenen als gevolg van de opwarming van de oceanen.

Verdunning van de visstand

De snelle uitputting van de zeedieren maakt het moeilijk om de wereldvisserij en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid levensvatbaar te houden. Elk jaar brengen ze $ 50 miljard minder op.

Verzuring van de oceaan

Het doorsijpelen van meststoffen in kustecosystemen heeft al meer dan 400 'dode zones' in de oceanen gevormd, in totaal een oppervlakte van 245.000 vierkante kilometer.

Migratie

Door de gevolgen van de klimaatverandering neemt ook de menselijke migratie toe.

Natuurrampen

Volgens het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) moesten in 2018 ongeveer 17,2 miljoen mensen hun huis verlaten als reactie op de gevolgen van natuurrampen.

Schadelijk toerisme

Ook het toerisme heeft invloed op het milieu. Tussen 2009 en 2013 nam de uitstoot van CO₂ door aan toerisme gerelateerd vervoer en voedselconsumptie met 40% toe. Daarmee vormt die uitstoot zo'n 8% van de totale hoeveelheid broeikasgassen van de planeet.

Het klimaatakkoord van Parijs

De bijdragen die nu voor elk land in het Akkoord van Parijs (2015) zijn afgesproken, vormen slechts een derde van de acties die nodig zijn om de opwarming van de aarde onder de grens van 2 °C te houden.

We kunnen het nog halen, als we ons haasten

Niet meer dan 2 graden opwarmen is een essentiële doelstelling. Om dat te bereiken moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 40 tot 70 procent zijn afgenomen. Daarna zouden ze tegen 2070 tot een nulpunt moeten dalen. Een immense taak, maar nog niet onmogelijk.

Más para ti